Hilf telecom

T. 020 6420147

Login

Login:

Hilf Telecom BV Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten

Het referentiemodel van Algemene Voorwaarden van de NVI-Branchevereniging Betaalde Content is tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Informatiedienst: een door Hilf Telecom BV geëxploiteerde te betalen dienst inclusief eventuele wachttijd, waarbij voor de uitvoering uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, en welke dienst wordt geleverd gedurende de periode van die communicatie.
 2. Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Hilf Telecom BV en een Consument aangaande de levering van een Informatiedienst.
 3. Hilf Telecom BV: de partij die de inhoud van Informatiediensten op afstand levert en is aangesloten bij de Geschillencommissie.
 4. Consument: De afnemer van een Informatiedienst, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Aanbod: elke aanbieding van een Informatiedienst, zoals Hilf Telecom BV die in zijn openbare aanprijzingen aan de Consument doet.
 6. Prijs: totaalprijs van de aangeboden Informatiedienst, inclusief alle bijkomende kosten of, als dat niet mogelijk is, het tarief per Informatiedienst of per eenheid (bijv. een tijdseenheid)
 7. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders, ressorterend onder de stichting De Geschillencommissie te Den Haag.
 8. Introductietekst: een gratis Introductietekst die voorafgaat aan de via 090x te leveren Informatiedienst.
 9. 090x-Informatiedienst: de Informatiedienst die via telefonische telecommunicatie wordt geleverd met gebruikmaking van een nummer uit de door OPTA in het nummerplan vastgelegde nummerreeks.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit en op de Overeenkomst zelf. Indien de afgenomen dienst niet onder de Algemene voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten valt zijn de eveneens bij de Geschillencommissie gedeponeerde Algemene Voorwaarden van Hilf Telecom BV van toepassing.
 2. De Consument zal te allen tijde online toegang kunnen hebben tot deze Algemene Voorwaarden, met de mogelijkheid deze op een eigen opslagmedium te bewaren.
 3. Bij voorkeur vóór en in de Introductietekst genoemd in artikel 4, maar in ieder geval direct na de totstandkoming van de Overeenkomst zal worden verwezen naar deze Algemene Voorwaarden en hoe die te verkrijgen.

ARTIKEL 3 - Het Aanbod

Het Aanbod bevat in elk geval de volgende informatie:
 1. Een duidelijke, waarheidsgetrouwe en zo volledig als redelijkerwijs mogelijkebeschrijving van de Informatiedienst, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat er voor de Consument kosten zijn verbonden aan het gebruik van de Informatiedienst en waaruit voor de Consument duidelijk blijkt wat zijn rechten en plichten zijn.
 2. De Prijs en, indien van toepassing, de aard van de bijkomende kosten.
 3. De wijze van betaling indien deze anders is dan via de telefoonrekening.
 4. In geval van een 090x-Informatiedienst: beschrijving van het nummer met de cijfers 090x, zodanig dat het herkenbaar is als betaalde Informatiedienst, conform de voor deze herkenbaarheid geldende regels
 5. De registratie van Hilf Telecom BV bij de Geschillencommissie.

ARTIKEL 4 - De Introductietekst

In geval van een Informatiedienst die via een 090x-nummer wordt geleverd, vermeldt de Introductietekst:
 1. het tarief per minuut met daarbij een maximum tarief voor het gesprek, of
 2. het vaste tarief voor het gesprek met telkens, indien van toepassing, de vermelding dat het genoemde tarief exclusief kosten voor mobiele telefoon is.

ARTIKEL 5 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tot afname en levering van de Informatiedienst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het Aanbod.
 2. In geval van een 090x-Informatiedienst aanvaardt de Consument het Aanbod indien hij de verbinding niet verbreekt na het beluisteren van de Introductietekst.
 3. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Hilf Telecom BV de Prijs van de Informatiedienst niet wijzigen.
 4. Leveranties van betaalde Informatiediensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijk verzoek van de Consument. Voor hetgeen ongevraagd wordt geleverd is de Consument geen betaling verschuldigd.

ARTIKEL 6 – Privacy

Hilf Telecom BV treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen en voldoet overigens aan wettelijke regelingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 7 - Kwaliteit en Conformiteit

 1. Hilf Telecom BV heeft de verplichting om alle redelijke middelen aan te wenden teneinde er voor te zorgen dat de Informatiedienst van passende technische kwaliteit is.
 2. Hilf Telecom BV stelt alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk om transparantie te geven ten aanzien van wachttijden en deze wachttijden te minimaliseren. Transparantie houdt in het verschaffen van alle informatie de Consument nodig heeft om de Informatiedienst af te nemen.
 3. Hilf Telecom BV draagt er zorg voor dat de door hem aangeboden Informatiedienst voldoet aan de in het Aanbod vermelde specificaties en de eigenschappen bezit die de Consument in redelijkheid mocht verwachten. Hilf Telecom BV draagt er tevens zorg voor dat de door hem aangeboden Informatiedienst niet in strijd is met bestaande wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde gedragscodes
 4. Hilf Telecom BV houdt zich aan het door de minister van Economische Zaken vastgestelde Nummerplan Telefonie- en ISDN-diensten. Dat wil onder meer zeggen dat 0900-nummers niet worden gebruikt voor Informatiediensten van erotische aard of met een amusementskarakter, en dat 0909-nummers niet worden gebruikt voor Informatiediensten met een erotisch karakter.

ARTIKEL 8 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, niet langer dan 60 dagen na ontvangst van de factuur van de telefonieleverancier van de Consument waarover de klacht gaat, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hilf Telecom BV nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Hilf Telecom BV ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hilf Telecom BV per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 9 – Opschortingsrecht

 1. Als een Consument Overeenkomstig artikel 8 een klacht heeft ingediend bij de Aanbieder van een Informatiedienst via een 090x nummer, is de Consument bevoegd de betaling van het betwiste deel van de telefoonrekening op te schorten tot op de klacht is beslist. Als een Consument Overeenkomstig artikel 10 een geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie, mag de opschorting voortduren tot de Geschillencommissie een bindende uitspraak heeft gedaan.
 2. Als een Consument een opeisbare vordering heeft uit hoofde van een Overeenkomst tot levering van een betaalde Informatiedienst anders dan via een 090x-nummer, is de Consument bevoegd de betaling van het betwiste deel van de rekening op te schorten tot de tekortkoming is verholpen of een bindende uitspraak is gedaan door de Geschillencommissie.
 3. Hilf Telecom B.V. mag de (administratie)kosten voor onderzoek wegens klachten over een factuur in rekening brengen, indien de Klant blijkens onherroepelijke uitspraken van de Geschillencommissie en/of van de bevoegde rechter in een periode van drie jaar minstens tweemaal ten onrechte bezwaren heeft ingediend tegen facturen.

ARTIKEL 10 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen de Consument en Hilf Telecom BV over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door de Consument als door Hilf Telecom BV schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 8 bij Hilf Telecom BV heeft ingediend tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is gebleken.
 4. Nadat de klacht bij Hilf Telecom BV is ingediend, moet het geschil binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Hilf Telecom BV aan deze keuze gebonden. Als Hilf Telecom BV een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Hilf Telecom BV dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 11 - Wijziging van de voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op de daartoe geëigende manier zijn gepubliceerd.