Fair use policy

Fair Use Policy voor openbare elektronische communicatiediensten van Hilf Telecom B.V.

Hilf Telecom B.V. heeft deze Fair Use Policy opgesteld om aan te geven hoe de klant met de openbare elektronische communicatiediensten van Hilf Telecom B.V. dient om te gaan. Deze Fair Use Policy geldt in aanvulling op de algemene voorwaarden voor openbare elektronische communicatiediensten van Hilf Telecom B.V. (Algemene Voorwaarden). In geval van strijd tussen de bepalingen in de Fair Use Policy en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Indien de klant in strijd met deze Fair Use Policy handelt, is Hilf Telecom B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling, onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, de dienstverlening met onmiddellijke ingang buiten gebruik te stellen en/of te wijzigen.

De Fair Use Policy kan door Hilf Telecom B.V. te allen tijde (elektronisch) worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten tot het leveren van openbare elektronische communicatiediensten door Hilf Telecom B.V.. Behoorlijk gebruik van de dienst

De klant zal Hilf Telecom B.V. op geen enkele wijze hinderen bij de dienstverlening. Het is de klant niet toegestaan handelingen te (laten) verrichten, waardoor schade aan Hilf Telecom B.V. en/of overige klanten toegebracht kan worden, waardoor onrechtmatig jegens Hilf Telecom B.V. of derden wordt gehandeld of waardoor de gerechtvaardigde belangen van Hilf Telecom B.V. geschaad kunnen worden.

Gratis belminuten

Indien de door de klant gegenereerde hoeveelheid belverkeer (of de kosten van dat belverkeer) regelmatig significant meer is dan het gemiddelde van andere particuliere klanten die dezelfde dienst van Hilf Telecom B.V. afnemen, zal Hilf Telecom B.V. de klant hierover informeren. Indien echter sprake is van belgedrag dat misbruik van de dienstverlening van Hilf Telecom B.V. oplevert, heeft Hilf Telecom B.V. reeds voordat de Klant wordt geïnformeerd, het recht de dienstverlening aan de klant buiten gebruik stellen en/of te wijzigen. De beoordeling van de bovenstaande norm ligt geheel bij Hilf Telecom B.V.. Hilf Telecom B.V. gaat hierbij uit van normaal belgedrag van de particuliere beller. Indien het belverkeer ook na het informeren door Hilf Telecom B.V. bovengemiddeld blijft, behoudt Hilf Telecom B.V. zich het recht voor om (i) alle daarmee verbandhoudende kosten aan de klant in rekening te brengen en/of (ii) de dienstverlening aan de klant buiten gebruik stellen en/of te wijzigen en/of (iii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Hilf Telecom B.V. is tevens gerechtigd om de functionaliteit “bellen vanuit het buitenland” met de Hilf Mobile Simcard alsmede de mogelijkheid tot bellen naar 0900 nummers bij aanvang van de dienstverlening te blokkeren en deze blokkering pas op te heffen nadat de Klant de eerste twee rekeningen heeft voldaan. Dit om misbruik van de dienstverlening te voorkomen. Verboden handelingen en gedragingen

Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan in strijd met de Algemene Voorwaarden of in strijd met wet- of regelgeving te handelen. Ter verduidelijking zijn in ieder geval de onderstaande handelingen en gedragingen niet toegestaan voor klanten van openbare elektronische communicatiediensten van Hilf Telecom B.V.:

  • het doen van inbraakpogingen;
  • het versturen of ter beschikking stellen van materiaal zoals virussen, spamming, schadelijke data, onrechtmatige data danwel schadelijke of onrechtmatige programma's;
  • het versturen of ter beschikking stellen van materiaal dat in strijd is met de Algemene Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving;
  • het versturen of ter beschikking stellen van materiaal dat aanstoot kan geven of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan Hilf Telecom B.V. of aan derden. Het materiaal mag bijvoorbeeld geen elementen van geweld bevatten, een bedreiging of (een aansporing tot) laster of verbaal geweld vormen, noch persoonlijke informatie bevatten waardoor in strijd met geldende privacywetgeving of Intellectuele Eigendomsrechten wordt gehandeld; of
  • inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van deze intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.